روش تحقیق کمی و کیفی (نگرشی به پایان نامه نویسی)

کتاب روش تحقیق کمی و کیفی (نگرشی به پایان نامه نویسی به صورت رایگان با پست سفارشی ارسال می شود.

1,800,000 ریال بدون مالیات.

مقدمه................................................................................................................. 2 روش هاي شناخت ................................................................................................ 2 علم................................................................................................................... 3 روش..................................................................................................................4 تحقیق.................................................................................................................5 شناخت علمی....................................................................................................... 7 دیگر ویژگیهاي علمی تحقیق ................................................................................... 8 مراحل روش علمی تحقیق.......................................................................................10 فصل دوم: مفاهیم کاربردي )نظریه، مفاهیم، متغیر( نظریه................................................................................................................15 مفاهیم...............................................................................................................16 سازه.................................................................................................................17 متغیر.................................................................................................................17 تعریف ..............................................................................................................27 فرضها .............................................................................................................28 نظریه یا تئوري ....................................................................................................29 بخش دوم: پایان نامه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه تحقیق.......................................................................................................33 بیان مسئله تحقیق..................................................................................................34 ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................39 اهداف تحقیق......................................................................................................41 جنبه نوآوري و جدید بودن در تحقیق .........................................................................42سئوال تحقیق.......................................................................................................43 فرضیه هاي تحقیق ................................................................................................44 تعریف متغیرهاي تحقیق .........................................................................................49 قلمرو تحقیق.......................................................................................................51 فصل دوم: ادبیات، مبانی نظري و پیشینه تحقیق ادبیات و پیشینه تحقیق ...........................................................................................53 بررسی متون، نظریه ها، مدل هاي مفهومی و تاریخچه ......................................................54 چارچوب نظري و مدل مفهومی ................................................................................55 انتخاب چارچوب نظري .........................................................................................56 فصل سوم: روش شناسی تحقیق مقدمه................................................................................................................60 تحقیق...............................................................................................................60 طبقهبندي انواع روش تحقیق ....................................................................................60 الف( طبقهبندي تحقیق بر اساس هدف ........................................................................60 (1تحقیقات پایهاي ) بنیادي(....................................................................................61 (2تحقیقات کاربردي.............................................................................................61 (3تحقیق و توسعه................................................................................................62 (4تحقیقات ارزیابی ..............................................................................................62 ب( طبقهبندي انواع تحقیق بر اساس روش )شیوه جمعآوري داده ها( ...................................62 تحقیق توصیفی ....................................................................................................63 (1تحقیقات پیمایشی)زمینهیابی(................................................................................63 (2تحقیق مورد کاوي)مطالعه موردي( .........................................................................64 (3تحلیل محتوا ...................................................................................................65 (4تحقیقات عملی )اقدام پژوهی( ..............................................................................65 (5تحقیق همبستگی ..............................................................................................66 (6پژوهشهاي علّی و مقایسهاي )پس رویدادي(............................................................67 ج( انواع تحقیق از نظر دادهها ...................................................................................68 (1تحقیقات کمی .................................................................................................69 (2تحقیقات کیفی.................................................................................................69 (3تحقیقات ترکیبی...............................................................................................72 د( انواع تحقیق از نظر مکان و زمان اجرا ......................................................................74 (1تحقیق کتابخانهاي )مروري( .................................................................................74 (2تحقیق آزمایشگاهی ...........................................................................................74 (3تحقیق میدانی ..................................................................................................75 جامعه، نمونه و نمونهگیري ......................................................................................75 انواع جامعه.........................................................................................................77 نمونه و گروه نمونه ...............................................................................................77 نمونهگیري .........................................................................................................78 روشهاي جمعآوري اطلاعات..................................................................................87 مقیاس سنجش متغیره ها .........................................................................................96 اندازهگیري .........................................................................................................97 مقیاسهاي اندازهگیري متغیرها..................................................................................97 طیفها............................................................................................................101 انواع طیفها .....................................................................................................101 روایی و پایایی وسیلهي اندازهگیري ..........................................................................104 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار توصیفی و آمار استنباطی .................................................................................112 مقدمه..............................................................................................................112 تجزیه و تحلیل ..................................................................................................112 تفسیر..............................................................................................................112 آمار................................................................................................................112 فصل پنجم: نتیجه گیري، یافته هاي تحقیق و پیشنهادات خلاصه تحقیق ...................................................................................................133 یافته هاي مبتنی بر آمار توصیفی ..............................................................................133یافته هاي مبتنی بر آمار استنباطی .............................................................................134 تبیین یافته ها.....................................................................................................134 نتیجه گیري.......................................................................................................134 پیشنهادت مبتنی بر نتایج تحقیق...............................................................................134 پیشنهادات به تحقیقات آینده ..................................................................................135 محدودیت هاي تحقیق .........................................................................................135 »تهیه و تدوین گزارش تحقیق«................................................................................135 بخش سوم: تاملی بر تحقیقات کیفی فصل اول: مقدمه اي بر فلسفه و روش تحقیق کیفی مقدمه اي بر فلسفه و روش تحقیق کیفی ....................................................................148 فصل دوم: کلیات روش تحقیق کیفی کلیات روش تحقیق کیفی......................................................................................159 متدولوژي و روش ..............................................................................................159 تحقیق.............................................................................................................160 اهداف تحقیق....................................................................................................161 ماهیت تحقیق....................................................................................................162 پارادایم هاي تحقیق.............................................................................................162 کلیات کیفی پژوهی .............................................................................................165 واژه شناسی پژوهش کیفی .....................................................................................166 تعریف تحقیق کیفی.............................................................................................167 تاریخچه پیدایش و روند تکامل روش کیفی ................................................................167 بحث کمی و کیفی در پژوهش................................................................................169 ماهیت پژوهش کیفی ...........................................................................................172 ویژگی هاي کلیدي فرایند پژوهش کیفی ....................................................................175 فصل سوم: مروري بر روش هاي تحقیق کیفی از نظر تئوري مروري بر روش هاي تحقیق کیفی از نظر تئوري...........................................................178پدیدار شناسی....................................................................................................178 تحلیل مضمون...................................................................................................181 تحلیل روایت ....................................................................................................182 تحلیل گفتمان....................................................................................................184 تحلیل محتوا .....................................................................................................185 نظریه داده بنیاد )گراندد تئوري(...............................................................................186 روش پژوهش تاریخی..........................................................................................189 مردم نگاري ......................................................................................................191 تبارشناسی........................................................................................................193 مطالعه موردي....................................................................................................196 روشهاي مختلف تحقیق کیفی از منظر پارادایم شناسی ....................................................199 فصل چهارم: مروري بر کلیات فرایند روش تحقیق کیفی مروري بر کلیات فرایند روش تحقیق کیفی .................................................................203 عناصر مهم یک تحقیق کیفی ..................................................................................204 وظایف تحقیق کیفی ............................................................................................204 فرایند روش تحقیق کیفی ......................................................................................207 انواع پرسش در روش تحقیق کیفی...........................................................................209 تعیین نحوه مشارکت پژوهشگر ...............................................................................213 تعیین روش گردآوري اطلاعات...............................................................................214 آماده سازي ابزار و گردآوري اطلاعات ......................................................................214 بازنگري اسناد....................................................................................................215 کدگذاري باز.....................................................................................................230 کدگذاري محوري...............................................................................................231 کدگذاري گزینشی ..............................................................................................232 کدگذاري فرایندي...............................................................................................233 فصل پنجم: ارزیابی تحقیق کیفی ارزیابی تحقیق کیفی ............................................................................................242روایی و پایایی در روش تحقیق کیفی........................................................................242 ارزیابی پس از انجام پژوهش..................................................................................246 ممیزي پژوهش کیفی ...........................................................................................248 بخش چهارم: پروپوزال نویسی به زبان خودمانی مقدمه..............................................................................................................255 موضوع ...........................................................................................................256 پروپزال ........................................................................................................... 260 سوالات متداولی که روز دفاع از پایان نامه از شما پرسیده می شود: ....................................26

978-622-9891-78-8
فرزاد آسایش - فائزه محمدی - راضیه صالحی - کوروش آسایش
آفتاب گیتی
پایان نامه نویسی
1399
وزیری
شومیز
372
دوم