حراج! مدیریت بازاریابی (به انضمام 50 استراتژی کاربردی بازاریابی)

مدیریت بازاریابی (به انضمام 50 استراتژی کاربردی بازاریابی)

2,200,000 ریال بدون مالیات.

فهرست فصل اول: مفاهیم، ابزارها، چارچوب‌ها و مسائل زیربنایی بازاریابی 

<a href="%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%88%D9%84%3A%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%20%20%2019%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2020%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%2020%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2020%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%2021%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%2021%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2021%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20(%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%20-%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87)%2022%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%2022%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%2022%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2023%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2024%20%DA%86%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%2024%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%2025%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2026%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2027%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%2030%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2031%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%2032%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D9%85%3A%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%2034%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2035%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%2035%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%2035%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%2036%20%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%2037%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2038%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%2038%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%D8%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%2039%20%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%2039%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%2040%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%2043%20%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2045%20%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20SWOT%2046%20%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%2047%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%2047%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2049%20%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2049%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%2051%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%2052%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%B3%D9%88%D9%85%3A%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%20%20%2055%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2056%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2056%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%2057%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%2059%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2060%20%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%2061%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%2062%20%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2062%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%3A%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%20%20%2066%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2067%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2067%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2068%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%2070%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2074%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%3A%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%2076%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D8%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2077%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2077%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%2077%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2078%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%B7%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2079%20%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2081%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2082%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%2083%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%2083%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%3A%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%20%20%2085%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%2086%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%2086%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%2087%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AD%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%2088%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%2089%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%2089%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%2090%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%2091%20%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2092%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20(%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C)%2092%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%2096%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%E2%80%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%2097%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%2097%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%3A%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20(%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C)%20%20%2099%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20100%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20100%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20100%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20(%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF)%20102%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%20103%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20104%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20105%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20106%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20109%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%3A%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%20110%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1)%20111%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20112%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20113%20%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20114%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20116%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%20116%20%D9%87%D8%AF%D9%81%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20120%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20121%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%86%D9%87%D9%85%3A%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%20123%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20124%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20124%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20124%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20125%20%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20126%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20128%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20130%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20130%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20132%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%AF%D9%87%D9%85%3A%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%20133%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20134%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20135%20%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20137%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20139%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20141%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%3A%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20142%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20143%20%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20143%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20144%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%AF%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B0%D8%B1%20144%20%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20145%20%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%20148%20%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20149%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20149%20%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20150%20%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20150%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20150%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20151%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C%20151%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20152%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%20154%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20155%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%3A%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%20157%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20158%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%205%20%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20158%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20158%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20159%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20160%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20161%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20162%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%B7%D9%88%D9%84%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20164%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20164%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%3A%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%20169%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20170%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20170%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20171%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20173%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20176%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20(%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)%20177%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20177%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20178%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20180%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20180%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20181%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20181%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%3A%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%20184%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20185%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20185%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20185%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20186%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20186%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20187%20%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20189%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20189%20%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%A2%D9%86%20193%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20193%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20195%20%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%3A%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%20197%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A2%D9%86%20198%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20198%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20198%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20199%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20199%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20200%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20202%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20203%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20204%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8

978-622-6155-66-3
دکتر فرزاد آسایش - راضیه صالحی
آفتاب گیتی
بازاریابی
1399
وزیری
شومیز
330
دوم