خلوت خیال

750,000 ریال بدون مالیات.

به نام خدایی که از عشق جان آفرید
زجان هر چه خواهی همان آفرید
به نام خدایی که موسی به دریا سپرد
به امواجِ موّاج کس ره نبرد
به نام خدایی که عیسای او بر صلیب
نشست و بخواند از نگاه حبیب
به نام خدایی که بر آسمانش نوشت
رهی نیست بهتر ز راه بهشت
بهشتی که مستی به بار آورد
خماری و هستی به کار آورد

978-622-245-441-8
محسن عربی
شعر فارسی
1399
رقعی
شومیز
158
اول